Kalkulation af tryksager/Prepress

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Spring til navigation Spring til søgning

TEKSTEN ER UNDER INDLEDENDE REDIGERING --Mediehoejskolen 10. aug 2008, 22:33 (CEST)

Prepress[redigér]

Prepress-arbejde opfattes her som alle de processer, der indgår i produktionen fra datafangst og forarbejdning/behandling af disse data til færdig trykform, fx trykplade eller data til en digital trykmaskine.

Prepress-arbejdet er i det følgende opdelt i 8 delprocesser:

 • Indgangskontrol
 • Scanning
 • Dtp-arbejde
 • Lagring og transmission
 • Udkørsel af film og trykplader
 • Prøvetryk
 • Plademontage
 • Pladekopi

Indgangskontrol[redigér]

For at sikre, at produktionen kan ske uden fejl og i et effektivt produktionsflow, er det normalt hensigtsmæssigt at gennemføre en selvstændig indgangskontrol af originalmaterialet.

Kontrollen kan fx omfatte en vurdering af,

 • om alt relevant materiale er til stede for den videre produktionsproces,
 • om originalmaterialet er kvalitetsmæssigt egnet til at opnå det ønskede slutresultat,
 • om materialet kan anvendes som forventet, eller om der skal foretages forarbejdning af materialet udover, hvad der var planlagt i forbindelse med produktionstilrettelægning og forkalkulation.

Ofte kan digitale jobs, som modtages klar til udskydning og udkørsel på fx film eller plade, give anledning til problemer med omarbejde og forsinkelser til følge. Derfor kan der særlig her være grund til at gennemføre kontrollen systematisk ved hjælp af preflight programmer, der effektivt undersøger et job for forskellige fejltyper ved skrifter, billeder, farveseparation, dataformater etc.

Det er vanskeligt at forkalkulere omkostningerne ved indgangskontrollen, fordi det ikke umiddelbart er muligt at opstille generelle retningslinjer for omfanget af kontrollen og de deraf følgende omkostninger. Her må den enkelte virksomhed drage sine egne erfaringer. Kontrollen afhænger bl.a., hvilken type materiale, der er tale om, omfanget og kompleksiteten af det enkelte job, og erfaringerne med tidligere modtaget materiale fra samme kunde.

De praktiske vanskeligheder betyder, at mange virksomheder vælger at se bort fra indgangskontrollen i kalkulatorisk sammenhæng, så omkostningerne hertil inddækkes i virksomhedens kalkulationssatser. I forbindelse med udkørsel af digitale data kan omkostningerne til preflight kontrol dog med fordel indregnes som en del af ¬omkostningerne for den udkørsel af film, plade eller print.

Scanning[redigér]

Scanning af sort/hvid og farve-illustrationer omfatter en række delprocesser, der afhængig af teknologi og workflow foretages som mere eller mindre separate og/eller automatiserede processer. Det drejer sig om følgende:

1. Forberedelse, montage/placering af billedoriginal og generel scannerindstilling Billedoriginalen klargøres (diapositiv udtages fx af ramme eller plastichylster og rengøres), forstørrelsesprocenten udregnes, og originalen monteres/placeres til scanning. Der foretages generel scannerindstilling for originaltype, opløsning og forstørrelse, unsharp masking/descreening samt for farve opgaver output format – fx RGB eller CMYK.

2.Prescanning og specifikke indstillinger i scannerprogram Billedoriginalen pre-scannes, og der foretages indstilling af gradation/gamma, omfang og lys/skygge, gråbalance samt det billedudsnit, der skal scannes.

3.Scanning og kontrol Originalen indscannes i høj opløsning, og resultatet kontrolleres og korrigeres/retoucheres i et billedbehandlingsprogram. Efterfølgende fremstilles evt. et kontrolprint.

4.Arkivering Det scannede billede flyttes fra arbejdsdisken og arkiveres i valgt arbejdsområde/medie. Hvis billedet skal indgå i en billeddatabase, skal det navngives, og oplysninger indtastes i database indeks.

Ved farveopgaver genereres billedet i lav opløsning til brug for placering og beskæring i layoutdokumentet.

5.Afmontering og rengøring Originalen fjernes/afmonteres fra scanneren, rengøres og monteres evt. i ramme igen. Originalholderen på scanneren rengøres.

6.Billedebehandling, manipulation og fritlægning Ofte er der efter scanningen behov for at foretage forskellige ændringer af billedet, fx retouchere for smuds og andre fejl, tilføje eller fjerne forskellige billedelementer eller at fritlægge billedmotivet.

7.Billedbeskæring og -placering I forbindelse med ombrydningen beskæres billedet og placeres i layout-dokumentet.

Punkt 6 og 7 er ikke en direkte del af scanningen, men kan af praktiske årsager ofte kalkuleres i forbindelse hermed.

Omkostningsberegning Det samlede tidsforbrug for de nævnte delprocesser kan groft opdeles i en fast og en variabel del pr. billede.

Den faste del af tidsforbruget knytter sig til billedvurdering, montage af billedoriginal og indstilling af scanner, prescanning samt afmontering og rengøring.

Det variable tidsforbrug vedrører scanning, billedkorrektion og billedarkivering, som primært afhænger af datamængden på det færdigscannede billede samt de kvalitetskrav, der stilles til den pågældende opgave. Datamængden er et resultat af den opløsning, som billedoriginalen scannes i, og formatet på det færdigscannede billede. Af praktiske årsager er det imidlertid alene billedformatet på det færdigt-scannede billede, der anvendes ved beregning af tidsforbruget.

Tidsforbrug i forbindelse med billedbehandling som fx manipulation og fritlægning må normalt vurderes ud fra den konkrete opgave.

Ved scanning indgår normalt ingen materialer, der kan registreres direkte på den enkelte opgave.

Der skelnes i det følgende mellem scanning til 4-farve og scanning til sort/hvid (duplex beregnes som sort/hvid).

Dtp-arbejde (skærmarbejde)[redigér]

Dtp-arbejdet omfatter en bred vifte af arbejdsprocesser fra tekstindskrivning, tekstindlæsning, typografisk tekstbehandling, tabelopsætning, scanning af illustrationer og logoer samt billeder til layoutformål, ombrydning, korrektur¬rettelser og udskrivning af korrekturprint.

Omkostningsberegning[redigér]

Tidsforbruget ved dtp-arbejde afhænger bl.a af opgavens kompleksitet og omfang, originalmaterialets beskaffenhed, kvalitetskrav til typografi og ombrydning/layout.

I forbindelse med forkalkulationen bør der derfor foretages en grundig gennemgang af opgaven af en medarbejder, der har de faglige forudsætninger for at vurdere tidsforbruget ved de forskellige delprocesser

Eksempler på tidsforbrug ved typiske opgaver kan opstilles som vejledning for beregneren....................................

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lagring på eksterne datamedier og transmission[redigér]

I samspillet mellem kunde og grafisk virksomhed indgår i stort omfang udveksling af data enten via forskellige eksterne lagringsmedier (flytbar harddisk, CD-ROM, etc.) eller via transmission over telefon- eller datanet.

Det er et område, som traditionelt ikke får den store opmærksomhed i kalkulationssammenhæng på trods af, at de samlede omkostninger hertil kan være betydelige.

De praktiske problemer med at forkalkulere omkostningerne betyder, at de normalt indgår i kalkulationssatserne som fællesomkostninger i prepressafdelingen. I det følgende er dog vist eksempler på, hvordan omkostningerne kan kalkuleres på den enkelte ordre. Lagring Lagringsprocessen omfatter tre delprocesser:

1.Klargøring/opsætning Forud for lagringen skal de pågældende data gøres tilgængelige, og tidsforbruget hertil kan være betydeligt, hvis disse data først skal identificeres og indlæses fra et eksternt lager.

2.Lagring Data lagres på det eksterne lagringsmedium. Tidsforbruget varierer med datamængden og det lagringsmedium, der anvendes.

3.Klargøring til distribution Lagringsmediet emballeres og forsynes med en passende identifikation og øvrige relevante informationer.


Omkostningsberegning[redigér]

Ved lagring skal der beregnes tidsforbrug til håndtering og lagring. Med mindre lagringen foretages på kundens lagringsmedium, skal der beregnes materialeomkostninger. Hvis lagringsmediet blot skal udlånes, bør der i stedet beregnes et “lånegebyr” til dækning af afskrivning og forrentning.

XXXXXXXXXXXXX

Datatransmission[redigér]

Ved datatransmission skal de relevante filer identificeres og gøres tilgængelige, og transmissionsudstyret skal evt. sættes op til modtagerens udstyr. Herefter kan transmissionen gennemføres.

Omkostningsberegning[redigér]

Datatransmission giver kun anledning til registrering af tidsforbrug i forbindelse med klargøringen. Omkostningerne ved selve transmissionen kan kalkuleres i forhold til den transmitterede datamængde målt i megabyte (Mb).

Det er kun sjældent, at man i forbindelse med forkalkulationen har overblik over, hvor store datamængder, der skal transmitteres. Som en rettesnor kan man dog beregne datastørrelsen for forskellige typiske elementer, fx en A4-side i 4 farver. XXXXXXXXXXXXXXXX

Udkørsel af film og trykplader[redigér]

Fremstillingen af film og trykplader på grundlag af digitale data sker i en imagesetter eller en computer-to-plate maskine. I imagesetteren belyses film, og enkelte pladetyper med tilsvarende fotografisk overflade, fx polyesterplader. I computer-to-plate maskinen fremstilles metalbaserede trykplader. Hvad enten der udkøres på film eller plade, er fremstillingsprocessen principielt den samme, her opdelt i fem delprocesser:

1.Klargøring af filer Filerne findes, åbnes og kontrolleres for skrifter, farveseparation, raster, filhenvisninger etc. Denne kontrol kan evt. foretages med et preflight-program. Sider, der skal udkøres på film, placeres evt. i udskudte opslag, for at effektivisere den efterfølgende plademontage. Desuden foretages opsætning for evt. diffusion i forbindelse med RIP’ning og udkørsel.

2.Udskydning og kontrol Ved udkørsel på film i A2 og A1 format og på trykplader udskydes siderne til den valgte falsemetode, og der placeres mærker og kontrolstrip. Det sker med et udskydningsprogram, hvor det særligt er opbygningen af en ’template’ (skabelon) for udskydningen, der er tidskrævende. Det samlede tidsforbrug i forbindelse med udskydningen kan variere betydeligt afhængig af datamængden, effektiviteten i det samlede data-workflow, og om der anvendes standard udskydnings-‘templates’.

Til kontrol af, om udskydningen og placeringen af mærker er udført korrekt, er det relevant at fremstille et s/h dummy-print i fx A3 format.

3.Digital blåkopi Inden den endelige fremstilling af trykpladen bør der på basis af RIP-dataene fremstilles en digital blåkopi til en sidste kontrol af, om alt er udført korrekt.

4.Belysning og fremkaldelse I forbindelse med RIP’ningen, udskiftes evt. billeder i lav opløsning med de tilsvarende i høj opløsning, og evt. diffusion foretages. Filmen eller trykpladen belyses og overføres derefter manuelt eller via on-line udstyr til fremkaldemaskinen og fremkaldes.

5.Kontrol Til slut kontrolleres de færdige film eller plader, fx for korrekt sværtning, udskydning, antal, rasterfinhed og vinkler, diffusion, skrifter mv.

Omkostningsberegning Omkostningerne ved film- og pladeudkørsel beregnes på grundlag af følgende:

•Operatørens tidsforbrug til klargøring og kontrol. •Operatørens tidsforbrug til udskydning incl. opbygning af udskydnings-template. •Omkostninger til RIP’ning, belysning og fremkaldning beregnet i forhold til arealet på de udkørte sider/elementer. •Omkostninger til film eller plader, der beregnes efter antal og størrelse.

XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXPrøvetryk[redigér]

Filmprøvetryk[redigér]

Fremstilling af filmprøvetryk omfatter montage af film, påføring og belysning af det lysfølsomme prøvetryksmateriale, påføring af farvepulver eller farvefolier samt afsluttende beskyttelsesfolie.

Omkostningsberegning[redigér]

Idet et prøvetryk ofte fremstilles sammen med andre på ét stort prøvetryksark er omkostningen ved fremstillingen af det enkelte prøvetryk et resultat af: •Tidsforbrug ved montage af filmene. •En andel af tidsforbruget ved fremstillingen af hele prøvetryksarket (påføring og belysning af det lysfølsomme prøvetryksmateriale, påføring af farvepulver eller farvefolier samt afsluttende beskyttelsesfolie). •En andel af materialeforbruget.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Digitalt prøvetryk[redigér]

Fremstillingen af et digitalt prøvetryk indebærer kun ubetydelig operatørtid og kan derfor sidestilles med fremstillingen af et almindeligt sort/hvid print fx fra en laserprinter. Den afgørende forskel ligger i fremstillingstiden og materialeforbruget. Omkostningsberegning Fremstillingen beregnes som en omkostning pr. prøvetryk, hvortil der tillægges omkostninger til papir og farve.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktkopi[redigér]

Kontaktkopi anvendes til at fremstille ekstra film af et enkelt filmsæt eller til sammenkopiering af film.

Kontaktkopi omfatter belysning af film i kopiboks, fremkaldelse i fremkalde¬maskine, kontrol af kontaktkopien og bortretouchering af smuds, ridser etc.

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX


Plademontage[redigér]

Film, der er kørt ud fra imagesetteren i enkeltsider eller opslag, skal monteres på en montagefolie i korrekt udskydning og register, inden de kan kopieres på trykpladen. Denne arbejdsproces kaldes plademontage (eller arkmontage) og opdeles her i 3 delprocesser:

1.Klargøring Ved indledningen til et nyt job, skal montøren skabe sig overblik over opgavens omfang og kontrollere, at det relevante materiale er til stede og opfylder kvalitetskravene. Montøren skal desuden tage stilling til, hvordan filmene skal placeres på trykarket i forhold til den valgte udskydning og trykkets begyndelse på trykarket. Hertil vil montøren ofte fremstille en opstregning, der anvendes til såvel prima- som sekundasiden. Endelig skal montøren skaffe sig en udskydnings¬vejledning, så filmene monteres korrekt.

2.Klargøring og montage af de enkelte film Hver film kontrolleres for fejl, ridser og smuds, og filmene skæres til, så der ikke opstår overlapning mellem de enkelte film på montagen. Herefter monteres filmene på montagefolien.

Montagerne forsynes desuden med indstillings- og kontrolmærker samt kontrolstrips. Hertil kan dog evt. anvendes en standardmaske, så mærker og strips blot indlyses på pladen ved pladekopien.

Ofte vil det være nødvendigt at fremstille en udlysningsmaske, så evt. filmkanter og smuds kan bortlyses ved pladekopien.

Endelig skal montagerne forsynes med en passende identifikation, fx ordrer og navn, arksignatur og farve.

3.Kontrol af montagen Når plademontagen er fremstillet skal den kontrolleres inden trykpladen fremstilles. Denne kontrol skal sikre, at

-der ikke findes uønskede mærker o. lign. inden for tryksagens beskårede format - tryksagens kolumne/sider er placeret i register - at udskydningen er foretaget korrekt.

Afhængig af opgavens omfang og kompleksitet bør der fremstilles en blåkopi til denne kontrol. Det vil ofte være tilstrækkeligt at fremstille blåkopien af de to væsentligste farver, der indgår i opgaven, fx sort + cyan eller magenta. Afhængig af opgaven anvendes 1- eller 2-sidigt papir og 1- eller 2-farvet papir. Det 2-sidige papir giver mulighed for belysning på begge sider af papiret, og 2-farvet papir giver mulighed for at skelne mellem farverne.


Omkostningsberegning Tidsforbruget ved klargøring og opstregning til montage afhænger hovedsageligt af, hvor omfattende/kompliceret montagen er, dvs. hvor mange film/sider der skal monteres på én farveform. Omkostningerne til opstregningsfolie er for beskedne til at retfærdiggøre en selvstændig beregning.

Tidsforbruget ved klargøring og montage opgøres mest hensigtsmæssigt som tidsforbrug pr. film, der skal monteres. Materialeforbruget, der primært består af montagefolier og rødfolier/afmaskningspapir kan registreres, men omkostningerne hertil må anses for at være forholdsvis beskedne, hvorfor der ikke er behov for en selvstændig registrering. Omkostningerne kan i stedet indregnes i timesatsen.

Tidsforbruget ved fremstillingen af blåkopi består dels af den tid, der medgår til belysning af de valgte montager/farveforme, dels af det tidsforbrug der anvendes til fremkaldning af blåkopien samt efterfølgende kontrol - opstregning eller håndfalsning og tilskæring.

Omkostningerne til materialer til blåkopien kan anses for at være forholdsvis beskedne, hvorfor de mest hensigtsmæssigt indregnes i timesatsen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pladekopi[redigér]

Ved pladefremstillingen kopieres plademontagen til trykpladen. Processen omfatter placering af montage og evt. kile samt evt. kalibreringsfelt til pladescanner i pladekopiboks, belysning af pladen, fremkaldning, kontrol af pladen for korrekt belysning og fremkaldning samt evt. retouche af filmkanter, pussere etc.

Omkostningsberegning Tidsforbruget ved pladekopien kan mest hensigtsmæssigt opgøres pr. plade og dens størrelse. Når der fremstilles flere plader til et farvesæt, fx ved 2- eller 4-farve opgaver, bliver tidsforbruget pr. plade dog mindre. I skemaet herunder er tidsforbruget derfor opgjort for fremstillingen af 1 trykplade og for pladesæt.

Omkostningerne til trykplader er af væsentlig betydning og kalkuleres derfor direkte på ordren.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXX